Czy mogę zrobic okno w scianie

 

Czy mogę zrobić okno w ścianie – bez dokumentacji i pozwolenia na budowę?

Zależy to od wielu czynników. Lokalizacja nowego okna może być niemożliwa z uwagi na przepisy pożarowe,odległość ściany z oknami musi wynosić minimum 4 metry od granicy działki i osiem metrów od drugiej ściany z oknami, odległość ta zmienia się w przypadku domów drewnianych.

Oczywiste jest, że wiele osób rozważa różne modyfikacje swoich domów, aby poprawić komfort życia i estetykę wnętrza. Jednym z częstych pomysłów jest dodanie nowego okna do istniejącej ściany, które może przynieść więcej naturalnego światła i poprawić ogólną atmosferę w pomieszczeniach. Jednakże zanim przystąpisz do prac nad takim projektem, pojawia się ważne pytanie: czy można zrobić okno w ścianie bez dokumentacji i pozwolenia na budowę?

W Polsce, jak w większości krajów, budowa, przebudowa lub zmiana konstrukcji budynku zazwyczaj wymaga odpowiednich dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże istnieją pewne przypadki, w których dodanie okna może być wyjątkiem od tej zasady. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć, zanim przystąpisz do tego rodzaju projektu.

Prawo budowlane: Polskie prawo budowlane precyzuje, że zmiany w budynku wymagają pozwolenia na budowę. Dlatego dodanie okna do ściany jest zazwyczaj traktowane jako zmiana konstrukcji i podlega regulacjom prawnym. Oznacza to, że w większości przypadków będziesz musiał uzyskać pozwolenie na budowę przed przystąpieniem do prac.

Cechy nieruchomości: Ważnym aspektem jest również to, czy budynek znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską lub w innym obszarze, gdzie obowiązują szczególne przepisy dotyczące zmian w budynkach. Jeśli tak, to konieczne może być uzyskanie dodatkowych zgód, na przykład od Stołecznego Konserwatora Zabytków, o czym wspomniałeś wcześniej.

Zasady urbanistyczne: Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) mogą wpływać na możliwość zmiany bryły budynku, w tym dodawania okien. Dlatego warto sprawdzić, czy w danym obszarze obowiązują szczególne ograniczenia.

Bezpieczeństwo budynku: Dodanie okna musi również spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników. Nowe otwory okienne nie mogą osłabiać konstrukcji ani naruszać norm budowlanych. To oznacza, że konstrukcja okna musi być odpowiednio przemyślana i zrealizowana.

Elektryka i instalacje sanitarne: Jeśli zmiana wymaga przeniesienia lub zmiany instalacji elektrycznych lub sanitarnych, może być konieczne uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub konsultacji z fachowcami. Dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami zawsze warto skonsultować się z ekspertami.

Procedury administracyjne: Proces uzyskania pozwolenia na budowę może być czasochłonny i wymagać dostarczenia odpowiedniej dokumentacji, w tym projektu technicznego. Będziesz musiał również uiścić opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia.

Kontakt z lokalnymi władzami budowlanymi: Zawsze warto skonsultować się z lokalnymi władzami budowlanymi, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymagań i procedur obowiązujących w danym przypadku. Możesz także zwrócić się o wsparcie do architekta, który pomoże ci przygotować niezbędną dokumentację.

§  271.  [Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków]

1.  Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM

Q w MJ/m2

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM

Q w MJ/m2

ZL IN PM
Q ≤ 1000 1000 < Q ≤ 4000 Q > 4000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q ≤ 1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q ≤ 4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

2.  Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

3.  Jeżeli co najmniej w jednym z budynków znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem, wówczas odległość między ich zewnętrznymi ścianami nie powinna być mniejsza niż 20 m.

4.  Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni nie większej niż 65%, lecz nie mniejszej niż 30%, klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 50%.

5.  Jeżeli ściana zewnętrzna budynku ma na powierzchni mniejszej niż 30% klasę odporności ogniowej (E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, wówczas odległość między tą ścianą lub jej częścią a ścianą zewnętrzną drugiego budynku należy zwiększyć w stosunku do określonej w ust. 1 i 2 o 100%.

6.  Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona o 50%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne.

7.  Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku może być zmniejszona o 25%, w stosunku do określonej w ust. 1-5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne.

8.  Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.

8a.  Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,

2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009).

9.  Odległości, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

10.  W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 1-7, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków.

11.  Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub większy, lecz mniejszy niż 120°.

12.  Wymaganie, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy budynków, które:

1) są oddzielone od siebie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, spełniającą dla obu budynków wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5, z zastrzeżeniem § 218, lub

2) mają ściany zewnętrzne tworzące między sobą kąt nie mniejszy niż 120°.

13.  Otwarte składowisko, ze względu na usytuowanie, należy traktować jak budynek PM.

§  272.  [Odległość zewnętrznej ściany budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki]

1.  Odległość ściany zewnętrznej wznoszonego budynku od granicy sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonej w § 271 ust. 1-7, przyjmując, że na działce niezabudowanej będzie usytuowany budynek o przeznaczeniu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynków PM należy przyjmować, że będzie on miał gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q większą od 1000 MJ/m2, lecz nie większą niż 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego planu – budynek ZL ze ścianą zewnętrzną, o której mowa w § 271 ust. 1.

2.  Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.

3.  Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5.

§  273.  [Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków położonych na jednej działce budowlanej]

1.  Odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, z zastrzeżeniem § 249 ust. 6, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków.

2.  Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej 10 m.

3.  Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 2, do 3 m, pod warunkiem wykonania ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120 lub wykonania takiej ściany pomiędzy budynkiem a zbiornikiem.

4.  Zbiorniki, o których mowa w ust. 3, powinny być wykonane jako stalowe dwupłaszczowe lub być lokalizowane na terenie ukształtowanym w formie niecki, o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

5.  Odległość budynku ZL od zbiornika podziemnego oleju opałowego, przykrytego warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m, powinna wynosić co najmniej 3 m, a od urządzenia spustowego, oddechowego i pomiarowego tego zbiornika – co najmniej 10 m.

6.  Odległości budynków PM i IN wykonanych z materiałów niepalnych od zbiorników i ich urządzeń, o których mowa w ust. 5, powinny wynosić co najmniej 3 m.

Rajmunda rozbudowa budynku Zacisze Warszawa

 

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?

Dachy płaskie

Dachy płaskie

Dachy płaskie W świecie architektury domów jednorodzinnych, trend zmierzający ku nowoczesności i minimalizmowi zyskuje na popularności....

czytaj dalej
Wysoka woda gruntowa

Wysoka woda gruntowa

Wysoka woda gruntowa. Projektowanie i budowa na terenach z wysoką wodą gruntową, choć pełne wyzwań, oferują unikalną możliwość...

czytaj dalej